ชื่อโครงการ :  โครงการรณรงค์งดให้อาหารลิง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พื้นที่ทำกิจกรรม : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ผู้ดำเนินโครงการ : กลุ่มใบไม้ (www.baimai.org)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2551 – ปี 2557

4m-03

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วไป ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่มีการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปใช้บริการในขณะที่ผลกระทบจากการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกลับมีเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนทั้งผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่ ผลกระทบต่อวัฒนธรรม หรือผลกระทบต่อสัตว์ป่า

4m-02

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นสถานที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีความสวยงามของสภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่า ระบบนิเวศที่หลากหลาย และการเดินทางที่สะดวกโดยการเก็บข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืชพบว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2556 มีนักท่องเที่ยวถึง 1,073,372 คน (1)ด้วยปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากตลอดทั้งปี สิ่งหนึ่งที่ตามมาคือผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องขยะ มลภาวะทางเสียงและอากาศ การทำลายธรรมชาติทั้งทางตรงทางอ้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าอย่างชัดเจน คือ การสูญเสียพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่าโดยเฉพาะลิงกัง และกวางป่า รวมถึงผลกระทบอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ (2)

4m-08

ปัญหาเหล่านี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันทั้งกลุ่มที่ท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก กลุ่มท่องเที่ยวที่ขาดจิตสำนึกหรือบางกลุ่มที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติทำให้เกิดพฤติกรรมที่ทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลาพร้อมๆกับการตั้งคำถามที่ว่าเราจะมีส่วนร่วมอย่างไรให้การท่องเที่ยวเกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลกระทบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

4m-09

กลุ่มใบไม้ (www.baimai.org) จึงได้จัดโครงการรณรงค์ “โครงการรณรงค์งดให้อาหารลิง ณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น กลุ่มเยาวชนต้นกล้า ,ชมรมคนรักสัตว์ป่านครนายก ,กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ ,กลุ่ม Nature Camp ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์งดให้อาหารลิงกังในอุทยานแห่งชาติซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมตามธรรมชาติของลิงกังได้

4m-05

1521503_445849798849934_2001520482_n

วัตถุประสงค์

เพื่อตีแผ่ผลกระทบในด้านลบที่เกิดจากการท่องเที่ยวซึ่งเกิดขึ้นต่อลิงกังและสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สู่สาธารณะ
เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับพฤติกรรมของลิงกังและปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมลิงกังในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชน และบุคคลทั่วไป ที่มีจิตอาสา ได้มีโอกาสลงมือทำกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

รูปแบบกิจกรรม

การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับธรรมชาติเก็บข้อมูลทัศนคติของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาข้อมูลการสื่อสาร
อาสาสมัครร่วมรณรงค์สื่อสารกับนักท่องเที่ยว
จัดนิทรรศการ เวทีรณรงค์ เรื่องผลกระทบจากการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นต่อสัตว์ป่า

องค์กรเครือข่าย

กลุ่มต้นกล้า นครนายก
กลุ่มรักษ์เขาใหญ่
ชมรมฅนรักษ์สัตว์-ป่า จังหวัดนครนายก
กลุ่ม Nature Camp
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อ้างอิง (1) http://www.dnp.go.th/NPRD/develop/Stat_Tourist.php

(2) http://www.oknation.net/blog/print.php?id=385469