werebaimai1

ใบไม้ที่มีขนาดแตกต่างกัน แสดงถึงความหลากหลายของคนที่มาร่วมตัวกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือรวมพลังทำงานเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ของความคิด และพร้อมที่จะเปิดรับทุกคนมาเรียนรู้ด้วยกัน บรรจุอยู่ในพื้นหลังสีเขียวที่เป็นตัวแทนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“เพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เป็นข้อความที่บรรจุเข้าไปใน logo เพื่อแสดงถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของเรา

กลุ่มใบไม้

เป็นกลุ่มอิสระที่เกิดจากกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชน กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา การสื่อสารและงานรณรงค์ โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 จากกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆ พัฒนาเป็นกลุ่มและเครือข่ายอาสาสมัครในการทำงานเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ขึ้น

เราเชื่อว่า ในสังคมปัจจุบันยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนมากที่มีจิตอาสา อยากจะทำสิ่งดีๆ ตอบแทนสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพียงแต่เขาขาดโอกาสในการร่วมทำกิจกรรม กลุ่มใบไม้จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างเวทีในการทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ฯ ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ให้คน และธรรมชาติอยู่ด้วยกันได้ อย่างสอดคล้อง และสมดุล

Baimai.org

consists of both youth and people who gathered to perform activities in nature and environment conservation. It was initially established in B.E.2551. There are varieties of activities emphasizing on activities regarding the environment and also provides general volunteers activities. Our past activities such as volunteer youth projects, a project on forests, a project on conservation , etc.

After a period of time, our group members have increased. They are youth and also employed people who intentionally join the group with love in activities of environmental conservation. We believe that there are many more individuals who wish to return good sympathy back to the nature. Yet, they have not got any opportunities to pursue. Therefore, we, Bai Mai group, would like to provide them with spaces to achieve their dreams and to let all of them participate in activities for environment conservation in order to build a balance between people and nature to consistently and happily live together.

ประวัติการก่อตั้ง

จากนักศึกษา 2-3 คนที่เห็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายสร้างสุข “ค่ายอาสาเยียวยาโลกร้อน” โดยมูลนิธิโกมลคีมทองและ สสส. ทำให้เราคิดว่า เราอยากจะทำอะไรดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อม จึงเริ่มเขียนโครงการเพื่อขอทุนจากโครงการค่ายสร้างสุข ซึ่งเสมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่จากที่ไม่มีอะไรเลย คำว่า “กลุ่มใบไม้” เป็นชื่อกลุ่มที่เราตั้งขึ้นมา โดยคิดว่าใบไม้เป็นคำที่เรียบง่าย สื่อสารกับคนได้ทุกเพศทุกวัย สื่อได้ถึงสีเขียว ต้นไม้ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

หลังจากที่เราได้ทำโครงการผ่านไปแล้ว ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นได้ประโยชน์และเราเองก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำ จึงได้เริ่มทำโครงการอื่นๆเพิ่มเติม เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เรียนรู้ไปกับการทำงาน สมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเพื่อนในมหาวิทยาลัย เพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพื่อนสมัยประถมศึกษา เพื่อนสมัยมัธยมศึกษา เพื่อนของเพื่อน คนรู้จัก หรือแม้แต่พี่น้อง ก็เริ่มใช้ “กลุ่มใบไม้” เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม

การทำงานทำให้เราได้เรียนรู้โลก เรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้สังคมมากขึ้น กระบวนการในการทำงานถูกนำกลับมาคิด ปรับปรุง พัฒนา แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือ คนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถ มีความคิด มีสิ่งดีๆอยู่ในตัว เพียงแค่บางครั้งไม่มีโอกาสที่จะนำออกมาใช้ กลุ่มใบไม้จึงเสมือนเป็นพื้นที่หนึ่งที่พวกเราช่วยกันสร้างขึ้นมา ให้เป็นพื้นที่ในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่ในการให้เพื่อสังคม และจะเป็นอย่างนี้สืบไป…

 

ปรัชญาในการทำงาน

“จงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี”

ทีมงาน

Pilaiwan Jankaew

wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Chokniti Kongchum

wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org