werebaimai1

ใบไม้ที่มีขนาดแตกต่างกัน แสดงถึงความหลากหลายของคนที่มาร่วมตัวกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือรวมพลังทำงานเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ของความคิด และพร้อมที่จะเปิดรับทุกคนมาเรียนรู้ด้วยกัน บรรจุอยู่ในพื้นหลังสีเขียวที่เป็นตัวแทนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“เพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เป็นข้อความที่บรรจุเข้าไปใน logo เพื่อแสดงถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของเรา

กลุ่มใบไม้

กลุ่มใบไม้ คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันทำงานจิตอาสา ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน “ความงาม – ความจริง – ความดี” โดยเริ่มจากการออกไปเรียนรู้ธรรมชาติโดยการสัมผัสประสบการณ์ตรง เช่น การเดินป่า(Wild Walking) การดูนก(Bird Watching) การใช้เกมเรียนรู้ธรรมชาติ(Nature Game) สิ่งแวดล้อมศึกษา(Environmental Education) และได้ลงมือทำงานจิตอาสาเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรฯ
โดยใช้ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ และเครื่องมือดิจิตอล ในการสื่อสารและทำงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ นำไปสู่การเป็นเครือข่ายอาสาสมัครด้านการอนุรักษ์ ฯ ที่เข้มแข็ง

Baimai.org

Baimai is the leading conservation organization working around Thailand to protect ecologically important lands, waters and animals for nature and people. It is formed by a group of passionate volunteers who set to bring the beauty and goodness of nature to the public through experiencing wild walking, bird watching, and nature games from environmental education. We believe by using modern communication channels, digital tools to communicate and collaborate online, this is the first step to increase awareness to the public, reducing the problems on lack of resources while it leads to a strong conservation network.

ประวัติการก่อตั้ง

จากนักศึกษา 2-3 คนที่เห็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายสร้างสุข “ค่ายอาสาเยียวยาโลกร้อน” โดยมูลนิธิโกมลคีมทองและ สสส. ทำให้เราคิดว่า เราอยากจะทำอะไรดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อม จึงเริ่มเขียนโครงการเพื่อขอทุนจากโครงการค่ายสร้างสุข ซึ่งเสมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่จากที่ไม่มีอะไรเลย คำว่า “กลุ่มใบไม้” เป็นชื่อกลุ่มที่เราตั้งขึ้นมา โดยคิดว่าใบไม้เป็นคำที่เรียบง่าย สื่อสารกับคนได้ทุกเพศทุกวัย สื่อได้ถึงสีเขียว ต้นไม้ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

หลังจากที่เราได้ทำโครงการผ่านไปแล้ว ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นได้ประโยชน์และเราเองก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำ จึงได้เริ่มทำโครงการอื่นๆเพิ่มเติม เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เรียนรู้ไปกับการทำงาน สมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเพื่อนในมหาวิทยาลัย เพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพื่อนสมัยประถมศึกษา เพื่อนสมัยมัธยมศึกษา เพื่อนของเพื่อน คนรู้จัก หรือแม้แต่พี่น้อง ก็เริ่มใช้ “กลุ่มใบไม้” เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม

การทำงานทำให้เราได้เรียนรู้โลก เรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้สังคมมากขึ้น กระบวนการในการทำงานถูกนำกลับมาคิด ปรับปรุง พัฒนา แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือ คนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถ มีความคิด มีสิ่งดีๆอยู่ในตัว เพียงแค่บางครั้งไม่มีโอกาสที่จะนำออกมาใช้ กลุ่มใบไม้จึงเสมือนเป็นพื้นที่หนึ่งที่พวกเราช่วยกันสร้างขึ้นมา ให้เป็นพื้นที่ในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่ในการให้เพื่อสังคม และจะเป็นอย่างนี้สืบไป…

 

ปรัชญาในการทำงาน

“จงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี”

ทีมงาน

Orasa Bhisutiboakot

wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Pilaiwan Jankaew

wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Chokniti Kongchum

wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org