โป่งสัตว์ป่า โป่งธรรมชาติ ห้วยขาเเข้ง

โป่งคืออะไร ?

บทความโดย : พิเชฐ นุ่นโต โป่ง (Mineral lick/salt lick) คือ บริเวณหรือพื้นที่เฉพาะที่มีการสะสมของแร่ธาตุ จากกระบวนการกัดเซาะ ชะล้างแร่ธาตุรวมกันในดินหรือน้ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดโป่งธรรมชาติ 2 ประเภทหลัก

Continue reading