fbpx
No comments yet

Baimai Workshop 2014

ภาพกิจกรรมของทีมอาสาสมัครกลุ่มใบไม้มาฝากครับ พวกเรารวมตัวกันเพื่อพัฒนาทักษะการนำกิจกรรม เช่น เทคนิคการนำกิจกรรมดูนก เทคนิคการนำกิจกรรมดูดาว การใช้ Nature Game ในการทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ

 

Comments are closed.