fbpx
No comments yet

ใบไม้อาสา มาเป็นแรงงาน สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ฝนเริ่มตกในหลายๆ พื้นที่แล้ว เลยอยากจะเข้ามาอัพเดทข่าวสารกิจกรรมของกลุ่มใบไม้เล็กๆ น้อยๆ ครับ

ก่อนอื่นเลยอยากจะเล่าให้ฟังว่า ช่วงนี้เรามาอยู่กันที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก http://www.thungyai.org ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานในเชิงโครงสร้างต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานอนุรักษ์ฯ ในผืนป่าตะวันตก สำนักงานมูลนิธิตั้งอยู่ที่ชุมชนห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ มีลำน้ำห้วยเขย่งไหลผ่านหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การจัดการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ เช่น เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนและชาติพันธุ์ หรือจะเรียนรู้องค์รวมแบบภูมินิเวศวัฒนธรรม ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

 

ในช่วงปี 2554 กลุ่มใบไม้และองค์กรเครือข่าย เช่น มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก เครือข่ายอนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และชาวบ้านกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่าห้วยเขย่ง ได้มีโอกาสร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนห้วยเขย่ง เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผ่านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเด็กๆ ในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศในชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพของลำน้ำห้วยเขย่ง วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์และความหลากหลายของภาษา รวมถึงการเชื่อมโยงไปถึงปัญหาและแนวทางในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

จากการเข้ามาใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ครั้งนี้กลุ่มใบไม้ได้มีโอกาสมาเป็นอาสาสมัครในการก่อสร้างและพัฒนาสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนเรียนรู้ให้เด็กๆ ในชุมชน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในการจัดประชุมและการทำกิจกรรมขององค์กรต่างๆ เพื่อส่วนรวม  ถึงแม้ว่าจะได้มาช่วยงานเพียงส่วนเล็กๆ

 

สุดท้ายแล้วเราได้บทสรุปจากบุคคลผู้มีประสบการณ์  ว่าการลงทุนเพื่อการศึกษา ถือเป็นการลงทุนที่ได้ผลในระยะยาวที่สุด และเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนที่สุด เราต่างหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ ให้คนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบไป…

Comments are closed.