fbpx
No comments yet

โครงการเเลกเปลี่ยนรู้

“การพัฒนาตัวเอง ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่คนทำงานพึงกระทำ”

เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555 กลุ่มใบไม้ และกลุ่มเครือขายเด็กค่ายภาคกลาง ภายใต้โครงการค่ายสร้างสุข มูลนิธิโกมลคีมทอง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เข้าร่วมการพัฒนาโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงการของเพื่อนๆแต่ละกลุ่ม ซึ่งในครั้งนี้ กลุ่มใบไม้ได้หยิบยกโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “อนุรักษ์ลำน้ำห้วยเขย่ง” เป็นประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

Comments are closed.