fbpx
No comments yet

ทำโป่ง-สร้างฝายให้ช้างอิ่มท้อง อช.ทองผาภูมิ

หลายๆ ท่านที่รู้จักอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี คงจะพอทราบว่าในพื้นที่นี้มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ามาเป็นเวลานาน ที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิร่วมกับนักวิจัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าจนค่อนข้างจะคลีคลาย
แต่เนื่องจากช้างป่าเป็นสัตว์ที่มีพื้นที่หากินขนาดใหญ่และส่วนมากจะเดินหากินตลอดแนวเขตอุทยาน-ชุมชน จึงทำช้างป่าให้มีโอกาสที่จะเข้ามาใกล้พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านอยู่เป็นระยะ จึงจำเป็นต้องมีการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มใบไม้ได้มีโอกาสพาอาสาสมัครจำนวน 30 คน จากหลายสถาบันไปร่วมดำเนินกิจกรรม โครงการทำโป่ง-สร้างฝายให้ช้างอิ่มท้อง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งฯ และองค์กรอนุรักษ์เช่น มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เครือข่ายอนุรักษ์ช้างป่ากาญจนบุรี ฯลฯ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2554  บริเวณแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ-บ้านปากลำปิล็อก ซึ่งถือเป็นโครงการความร่วมมือเพื่อผืนป่าครั้งสำคัญของพื้นที่บ้านปากลำปิล็อก

 

ในครั้งนี้ได้จัดให้มีการทำฝายชะลอน้ำในเขตป่าอุทยานแห่งชาติ เสริมแร่ธาตุทำโป่งเทียม เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและแหล่งน้ำให้ช้างป่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้แหล่งอาหารในป่าเพิ่มมากขึ้นทำให้ลดความถี่ในการออกมานอกพื้นที่อุทยานของช้างป่า ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าต่อไป

Comments are closed.