fbpx
Comments are off for this post

ห้วยขาแข้ง – SMART-Volunteer 5-9 พ.ค.59.

วันหยุดยาว ๕ – ๙ พค.ที่ผ่านมา มีคนกลุ่มหนึ่งอาสาไปสร้างสิ่งดีๆเพื่อบ้านของสัตว์ป่า ผืนป่าห้วยขาแข้ง ในภารกิจสำรวจและเตรียมงานเพื่อกิจกรรม ๓ ส่วน คือ


ส่วนที่ ๑ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ในห้องรับแขก ห้องเรียน ห้องสมุดทางธรรมชาติห้วยขาแข้ง
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือและเส้นทางศึกษาธรรมชาตินกหัวขวาน
ส่วนที่ ๓ กิจกรรมออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้ในห้องรับแขก ห้องเรียน ห้องสมุดทางธรรมชาติห้วยขาแข้ง

สำหรับกิจกรรมต่อไป จะเปิดรับอาสาสมัครเข้ามาร่วมกันออกแรงกายแรงใจแรงคิด ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า โปรดติดตาม…

Comments are closed.