fbpx
Comments are off for this post

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมธรรมชาติ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมธรรมชาติ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ วันที่ 13-15 มีนาคม 2558 จัดกระบวนการโดยกลุ่มกิจกรรมธรรมชาติ (THAI NATURE GAME GROUP)(บ้านนกฮูก) งานเครือข่ายธรรมชาติศึกษา สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย และกลุ่มใบไม้

Comments are closed.