fbpx
Comments are off for this post

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมเดินทาง กิจกรรม ” กอดห้วยขาแข้ง “

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมเดินทาง ๘๕ ท่าน ที่จะร่วมกิจกรรม ” กอดห้วยขาแข้ง ”
ในโครงการ “SMART – Wildlife Conservation Volunteer for HKK : เพื่อนป่า เพื่อนสัตว์ป่า เพื่อนอาสา เพื่อนห้วยขาแข้ง”
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย
๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


รายชื่อดังนี้เลยจ้าาาา
————————–———
1. คุณณัฐวรรณ ชูสุวรรณ
2. คุณปนัดดา บาลโคตรคุณ
3. คุณรัศมี ตันธวัฒน์
4. คุณจิรัฐ วินิจ
5. คุณมนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
6. คุณธันย์ชนก รักษาธรรม
7. คุณสุลาวัลย์ สายสมุทร
8. คุณศักดา ชนะภัย
9. คุณจิตรพล ชุ่มชูจันทร์
10. คุณฐิติมา เมืองกลาง
11. คุณผณิตา คงสุข
12. คุณจรรยาณี วิสุทธิกุลพาณิชย์
13. คุณสุวีณา นิ่มจิตต์
14. คุณเมธิรา เกษมสันต์
15. คุณธีรพงค์ บุญยานันท์
16. คุณจิระเดช วรรณธรรม
17. คุณอมร นันทวิกร
18. คุณกวิน สงวนชาติ
19. คุณศิริชัย เพิ่มกาญจนา
20. คุณธนิษฐ์ฐา ปวันเรศสกุล
21. คุณวาสินี ผนิศวรนันท์
22. คุณวีรวัฒน์ เวียงไชย
23. คุณชนิดา แป้นจันทร์
24. คุณชุติมา รัตนวรรณ
25. คุณสิริพร พรโชคชัย
26. คุณเรวัตร ไวยเวทา
27. คุณปฐมพร ทองคำ
28. คุณอุษา พิณนิมิตร
29. คุณอติคุณ ทองแตง
30. คุณภาคภูมิ สนทอง
31. คุณสรีรรัตน์ สุกมลสันต์
32. คุณนลินี ธรรมธุราทร
33. คุณชัญญาภัค ขาวนวล
34. คุณสุชาดา ประเทียบอินทร์
35. คุณสุพิชญา วิชัย
36. คุณศรัญญา เมฆส่อน
37. คุณรังสิมา เดชกำแหง
38. คุณเบญจวรรณ ปิตินทรางกูร
39. คุณอลิสา อินทสุวรรณ
40. คุณรุ่งนภา สฤษดิชัยนันทา
41. คุณชาญกิจ จิรจิตการุณ
42. คุณพรรณี อุ่นคำ
43. คุณณรงค์ พึ่งบุญพา
44. คุณจิตติพัฒน์ สอนสมบูรณ์
45. คุณสมพาล พิมพ์โคตร
46. คุณณภัค พิชิตกวิน
47. คุณธีระพงศ์ ขำสวัสดิ์
48. คุณวิภาวี ภูพงศ์ไพบูลย์
49. คุณอรษา พิสุทธิบงกช
50. คุณวรัญญา วิสุทธิ
51. คุณถาวร วงศ์งาม
52. คุณภัทราพร เยาวรัตน์
53. คุณมานิดา ศรีแก้วนิล
54. คุณปรารถนา นิมมานเทอดวงศ์
55. คุณศิริพร จ่ามีเคน
56. คุณชนิดา ประชาศิลป์ชัย
57. คุณกัลยกร พิราอรอภิชา
58. คุณนภัสชญา มิกานนท์
59. คุณกานต์ วรรธนะพินทุ
60. คุณประโพธ จูประชากรณ์
61. คุณบุตดา โชติมานวิจิต
62. คุณพัทธ์ธีรา รักษ์เวชปกรณ์
63. คุณพิสิฐชัย รักเกียรติอ่อนสิงห์
64. คุณชลนิสา ปวงจำ
65. คุณนพดล เหมือนเพ็ชร
66. คุณชนินทร์ ศรีสุมะ
67. คุณนลัท พุทธานุรักษ์
68. คุณณัฐวุฒิ กักเงิน
69. คุณปัฐมาภรณ์ รัตนจงจิตรกร
70. คุณภาพร เจริญพรชูสกุล
71. คุณสุดารัตน์ บุญชื่น
72. คุณเนตรทิพย์ โพธิ์ทอง
73. คุณปริชาติ พันธวารี
74. คุณกอบกุล กฤษณะโยธิน
75. คุณทัพพร ศิริชู
76. คุณวาสนา มะหะมาน

รายชื่ออาสาสมัครสำรอง
77. คุณอิสราภรณ์ ทองชั่ง
78. คุณอภิญญา คำบุศย์
79. คุณศุภรัศมิ์ ทวนนวรัตน์
80. คุณสุวีณา ภัทรธีรานนท์
81. คุณบุญจริยา วินยางกูร
82. คุณเสาวรัตน์ ปันทจักร์
83. คุณรุจินันท์ ผลาหาญ
84. คุณวารุณี จิรกุลพงศ์ธร
85. คุณอนุร์ หลิมกุล

————————–———
พบกันวันปฐมนิเทศ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพ เวลา ๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. นะคะ

ท่านที่ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ จะได้รับการประสานงานทางโทรศัพท์จากคณะทำงาน ในการนัดหมายกิจกรรมปฐมนิเทศ และรายละเอียดในกิจกรรม “กอดห้วยขาแข้ง” สำหรับรายชื่อสำรอง คณะทำงานจะติดต่อท่านอีกครั้งในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม : ๐๘๑ ๘๙๙๙๒๑๗ ไพโรจน์ ลิ้มเจริญ
————————–———
สุดท้าย ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจและส่งใบสมัครกันเข้ามาอย่างมากมายนะคะ
ทางทีมกิจกรรมยิ้มแก้มปริกันทุกคน สำหรับท่านที่พลาด ไม่ต้องเสียใจค่ะ ติดตามกิจกรรมดีๆครั้งต่อไปและเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครกันค่า

** แล้วพบกัน ๒๔ มกราคม ที่สวนรถไฟกันนะคะ **
————————–——–

ด้วยความขอบคุณ
ทีมงานคณะผู้จัดทำโครงการ
^^

 

Comments are closed.