fbpx
No comments yet

ทำฝายถวายพ่อ

ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าชุมชนที่มีการจัดการโดยชาวบ้านอย่างเข้มแข็ง ในป่าชุมชนยังมีทรัพยากรธรรมชาติทั้ง พรรณไม้ และสัตว์ป่าที่สำคัญ

นอกจากนี้ยังเป็นป่าแนวกันชนที่สำคัญให้ผืนป่าราชพัสดุและผืนป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด้วยความจริงใจและตั้งใจของชาวบ้านที่จะดูแลผืนป่าชุมชนบ้านช่องแคบให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน กิจกรรมต่างๆในการอนุรักษ์ธรรมชาติจึงออกมาจากป่าชุมชนบ้านช่องแคบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงพลังให้ทุกคนเห็น
โครงการสร้างฝาย ถวายพ่อ ณ ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2554 จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและองค์กรต่างๆ ในครั้งนี้กลุ่มใบไม้ได้พาอาสาสมัคร กว่า 10 คน ไปร่วมขุดดิน ขนหิน เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำในป่าชุมชน ในส่วนที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งกำลังฟื้นฟู ชาวบ้านป่าชุมชนบ้านช่องแคบทำอาหารเที่ยงจากพืชผักในป่าชุมชนเลี้ยงอาสาสมัครทุกท่านด้วย

 

 

Comments are closed.