fbpx
Comments are off for this post

ค่ายเยาวชนยุวมัคคุเทศก์ช้างน้อยรักษ์ป่าใหญ่ ครั้งที่ 6

 

ค่ายเยาวชนยุวมัคคุเทศก์ช้างน้อยรักษ์ป่าใหญ่ ครั้งที่ 6 ณ ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 11-13 ก.ย. 58

ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี ร่วมกับหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี และกลุ่มใบไม้ จัดกิจกรรมค่ายฯเพื่อให้เด็กๆรอบๆป่าชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับฐานทรัพยากรในป่าชุมชนใกล้บ้านและความสำคัญของธรรมชาติ กิจกรรมที่สนุก กระบวนการที่ดี และข้อมูลวิชาการที่เหมาะสมกับเด็ก ถูกนำมาประยุกต์ใช้ตลอด 3 วัน 2 คืน เพื่อให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้มากที่สุด สุดท้ายแล้วพวกเราก็หวังจะเห็นเด็กๆตัวเล็กตัวน้อย เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยกันปกป้องดูแลป่าชุมชน

Comments are closed.