fbpx
No comments yet

ค่ายสานเชื่อมป่า

โครงการค่ายเยาวชนอาสา สานเชื่อมป่า พึ่งพาผูกพันวันที่ 12-16 ตุลาคม 2551 ณ ป่าชุมชนบ้านท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ในปัจจุบันปัญหา “ภาวะโลกร้อน”เป็นปัญหาที่สำคัญมาก ซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่พวกเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป จนเกินขีดคำว่าสมดุล  ดังนั้นเราจึงควรหันมาช่วยกันแก้ปัญหา “ภาวะโลกร้อน”อย่างจริงจัง

อาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการช่วยกันดูแลรักษาป่า และปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก ดังจะเห็นได้จากชุมชนในชนบทหลายแห่งถึงแม้จะอยู่ห่างไกลสังคมเมืองแต่กลับสามารถผนึกกำลังชาวบ้านในชุมชนตัวเอง ดูแลป่าไม้ไว้ให้ลูกหลานใช้สอยได้ อย่างเช่นชุมชนบ้านท่าวังไทร ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ที่ชาวบ้านร่วมมือกันสร้างและดูแลรักษาป่าชุมชนมาเป็นเวลานาน เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง ให้ลูกหลานได้ศึกษา และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดตั้งแต่สัตว์เล็กๆจำพวก กระรอก กระแต นกต่างๆ เก้ง กวาง หมูป่า จนถึงสัตว์ใหญ่อย่างช้างและกระทิง  ในขณะที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านท่าวังไทรมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ก็ยังมีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าอีกส่วนหนึ่งที่ยังรอการปลูกป่าเพิ่มเติม ซึ่งหากเราได้ช่วยกันเพิ่มพื้นที่ป่าในส่วนนี้ได้ก็จะเกิดประโยชน์ ทั้งกับชุมชน สัตว์ป่า และคนรุ่นหลัง

 

ประกอบกับตอนนี้สถานศึกษาต่างๆได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา “ภาวะโลกร้อน” นักเรียนนักศึกษารู้ว่าการปลูกป่าเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเยียวยาโลกร้อนได้  แต่ด้วยการที่อยู่แต่ในเมือง ห่างจากชุมชนในชนบทที่ยังมีการพึ่งพากันระหว่างคนกับป่า คนส่วนใหญ่จึงยังขาดโอกาสในการลงมือแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง

โครงการค่ายเยาวชนอาสา สานเชื่อมป่า พึ่งพาผูกพัน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีจิตอาสา ได้ไปร่วมขยายพื้นที่ป่าชุมชนบ้านท่าวังไทร ทั้งการปลูกต้นไม้ เพาะกล้า ทำฝายชะลอน้ำ ทำกิจกรรมร่วมกับช้างจริงๆเพื่อสื่อถึงสัตว์ป่า  และได้เรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตแบบพอเพียงของคนกับป่าที่สามารถพึ่งพากันได้และยังมีการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้เยาวชนมีจิตอาสา ซึ่งสิ่งต่างๆเหล้านี้จะเป็นพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้สังคม และโลกนี้อยู่ได้อย่างมีความสุข สอดคล้อง และสมดุล

 

Comments are closed.