fbpx
No comments yet

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรมีในวงการการศึกษาไทย ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร.ร.เบญจมราชรังสฤษดิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กลุ่มใบไม้ได้เป็นวิทยากรนำกระบวนการในการเรียนรู้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2554 โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีการใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education)  กระบวนการสื่อความหมายธรรมชาติ (nature  interpretation) เข้ามาใช้ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้

 

 

มีกิจกรรมให้เยาวชนชาวค่ายได้ร่วมทำหลากหลาย เช่น การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การสำรวจนกในธรรมชาติ กิจกรรมเกมส์ธรรมชาติ รวมถึงการใช้ศิลปะในการสื่อสาร ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสูง ทั้งด้านสัตว์ป่า พรรณพืช และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ ดังนั้นแล้วกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนได้หันมาตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

 

Comments are closed.