fbpx
No comments yet

ค่ายยุวมัคคุเทศก์ ณ ป่าชุมชนบ้านช่องแคบ

ค่ายยุวมัคคุเทศก์ ช้างน้อยรักป่าใหญ่ ณ ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคีอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่SCG paper ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กลุ่มใบไม้ และป่าชุมชนบ้านช่องแคบฯ ร่วมกันจัด เราพาเด็กๆในชุมชนรอบป่ามาทำกิจกรรม สร้างแรงบัลดาลใจ ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ วาดหวังให้เขาเติบโต พร้อมกับการริเริ่มดูแลทรัพยากรในชุมชนตนเอง

Comments are closed.