fbpx
No comments yet

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พลับพลึงธารอย่างยั่งยื่น

โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พลับพลึงธารอย่างยั่งยื่น” โดยมูลนิธิเอสซีจี

กิจกรรม : โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พลับพลึงธารอย่างยั่งยื่น” ในโครงการ “ต่อชีวิตราชินีแห่งสายน้ำ : พลับพลึงธาร จ.พังงา” กิจกรรมปันโอกาส วาดอนาคต สนับสนุนงบประมาณโดย มูลนิธิเอสซีจี

วิทยากร : ทีมกิจกรรมจาก baimai.org
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม, พนักงานบริษัท SCG และบุคคลทั่วไปในชุมชนที่สนใจร่วมกิจกรรม
วันที่ : 26-27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

“หัวหญ้าช้อง” หรือ “หอมน้ำ” เป็นชื่อท้องถิ่นทางใต้ที่ใช้เรียก “พลับพลึงธาร” หรือ “พลับพลึงน้ำ” พืชถิ่นเดียวพบที่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลก  ซึ่งในอดีตดอกพลับพลึงธารพบเห็นได้ทั่วทั้งลำน้ำในจังหวัดระนองและพังงา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของลำน้ำในปัจจุบันพลับพลึงธารจึงมีจำนวนลดอย่างรวดเร็ว

ด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พยายามช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนในพื้นที่ วันนี้ชาวบ้านจึงพูดได้เต็มปากว่า บ้านของเขามี  “พลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำ พืชที่มีแห่งเดียวในโลก”

พวกเราทีมกิจกรรมกลุ่มใบไม้ มีโอกาสไปช่วยจัดกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ในโครงการ “ต่อชีวิตราชินีแห่งสายน้ำ : พลับพลึงธาร จ.พังงา” โดยมูลนิธิเอสซีจี (http://www.scgfoundation.org/)

10531140_533368966792062_1644200066_n 10529455_533369060125386_1257223649_n

วาดหวังตั้งใจว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์โดยชุมชน

 

Comments are closed.