fbpx
No comments yet

โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชื่อโครงการ :  สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอน “อนุรักษ์ลำน้ำห้วยเขย่ง”

สถานที่ : ชุมชนห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม : ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 2555

ผู้ดำเนินโครงการ : กลุ่มใบไม้

 

เป้าหมายโครงการ

1.ดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม wholesale nfl jerseys โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

เพื่อให้เยาวชน   ในท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

2.สามารถสร้างเครือข่ายเยาวชนในท้องถิ่น Kun เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

2.สร้างเครือข่ายอาสาสมัครที่มีใจรัก และสามารถการทำงานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประเด็นการเรียนรู้

1.ระบบนิเวศน์ลำน้ำ โครงสร้างทางกายภาพและชีวภาพ

2.ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ตลอดลำน้ำห้วยเขย่ง

3.ลำน้ำห้วยเขย่งกับความสัมพันธ์ในเชิงสังคม Home และวัฒนธรรมชุมชน

4.การอนุรักษ์ลำน้ำ wholesale nba jerseys และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

5.ทักษะการใช้สื่อต่างๆในการอนุรักษ์ลำน้ำห้วยเขย่ง

กิจกรรมที่ 1 :  อนุรักษ์สัญจร ตอน “อนุรักษ์ลำน้ำห้วยเขย่ง”

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปอย่างมาก  ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงไปของวิถีชีวิตความเป็นอยู่เยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจเทคโนโลยีแฟชั่นต่างๆจากสังคมเมืองอย่างขาดภูมิต้านทาน จนทำให้เยาวชนไม่เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตัวเอง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม

ชุมชนห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ธรรมชาติ ??????????????????…??????????????? มีลำน้ำห้วยเขย่งที่เป็นเสมือนต้นน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ดังนั้นการสร้างกระบวนการให้เยาวชนในท้องถิ่นหันมาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้บ้านตัวเอง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและยังก่อให้เกิดเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง

กลุ่มใบไม้ จึงเห็นว่ากิจกรรมอนุรักษ์สัญจร ตอน “อนุรักษ์ลำน้ำห้วยเขย่ง” จะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะจุดประกายทางความคิดให้เด็กๆหันมาให้ความสำคัญของธรรมชาติใกล้ตัว และสร้างเครือข่ายเยาวชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

 

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อจุดประกายทางความคิด ให้ผู้ร่วมกิจกรรมหันมาสนใจธรรมชาติใกล้ตัว

2.เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ ในการทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

 

การดำเนินกิจกรรม

-รูปแบบกิจกรรม โรงเรียนละ1 วัน จำนวน 5 โรงเรียน          โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจ ให้เยาวชนหันมาสนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตัวเอง โดยใช้กระบวนการสื่อความหมายธรรมชาติ กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

 กลุ่มเป้าหมาย      

อาสาสมัครในการทำกิจกรรม 20 คน

นักเรียนระดับประถมศึกษาปลาย ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 wholesale mlb jerseys โรงเรียน

 

 

กิจกรรมที่ 2 :  ห้องเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา “อนุรักษ์ลำน้ำห้วยเขย่ง”

หลักการและเหตุผล :

การขยายตัวของประชากรในปัจจุบันทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปอย่างมาก  ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงไปของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจเทคโนโลยีแฟชั่นต่างๆจากสังคมเมืองโดยขาดภูมิต้านทาน cheap mlb jerseys จนทำให้เยาวชนไม่เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตัวเอง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม

ชุมชนห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ธรรมชาติ มีลำน้ำห้วยเขย่งที่เป็นเสมือนต้นน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลอง จึงเป็นพื้นที่ที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์และดูแล ซึ่งการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดนั้นย่อมควรเกิดจากคนในท้องถิ่นเอง แต่ชุมชนห้วยเขย่งนั้นยังไม่มีการรวมพลังกันของเยาวชนในการทำกิจกรรมเพื่อท้องถิ่น ดังนั้นการสร้างกระบวนการให้เยาวชนหันมาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้บ้านตัวเอง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและยังก่อให้เกิดเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ????????????????????? “อนุรักษ์ลำน้ำห้วยเขย่ง” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเกาะติดพื้นที่เพื่อคอยส่งเสริมเยาวชนในท้องถิ่น  จึงเป็นกิจกรรมที่น่าจะมีส่วนผลักดันให้เกิดเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในชุมชนที่หันมาดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเกิดต่อไปได้ อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการจัดการลำน้ำห้วยเขย่ง โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

2.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ลำน้ำห้วยเขย่ง #C4Anywhere โดยเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่

3.สร้างหลักสูตร เยาวชนกับการจัดการลำน้ำห้วยเขย่งอย่างยั่งยืน

 

กิจกรรมต่อเนื่อง

ห้องเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา “อนุรักษ์ลำน้ำห้วยเขย่ง” เป็นกิจกรรมซึ่งถือเป็นฐานที่สำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในพื้นที่ ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการระยะยาวที่ทำต่อเนื่องในทุกๆเดือน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กระดับมัธยมศึกษากลุ่มเดิม โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา และการสื่อความหมายธรรมชาติ

 

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

พื้นที่ชุมชนห้วยเขย่ง เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้งไทย ลาว มอญ พม่า กะเหรี่ยง wholesale jerseys ดังนั้นการเรียนรู้โดยประยุกต์กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ?????????????????????? จึงเป็นสิ่งที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ได้

 

กระบวนการ

-ละลายพฤติกรรม สร้างเครือข่ายใหม่

-สันทนาการ

-ดนตรีธรรมชาติ

-ศิลปะกับธรรมชาติ

-เรียนรู้จากการสัมผัสจริง ลงพื้นที่จริง

-กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

-กระบวนการสื่อความหมายธรรมชาติ

 

องค์กรเครือข่าย

 

–          มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก

–          ชาวบ้านกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่าห้วยเขย่ง

 

Comments are closed.