fbpx
No comments yet

โครงการรณรงค์งดให้อาหารลิง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โครงการงดให้อาหารลิง เขาใหญ่

ชื่อโครงการ :  โครงการรณรงค์งดให้อาหารลิง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม : เดือนมิถุนายน research  2555 ?????????????????????? – เดือนมกราคม 2556

พื้นที่ทำกิจกรรม ??????????????????…??????????????? : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้ดำเนินโครงการ : กลุ่มใบไม้

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วไป ประกอบกับนโยบายของภาครัฐ  ที่มีการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศ  ทำให้การท่องเที่ยวลักษณะต่างๆเกิดขึ้นมามากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว      สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็เป็นสถานที่ๆคนมักจะเลือกเป็นอันดับต้นๆ ทั้ง ดอย ภูเขา ทะเล น้ำตก  โดยเฉพาะช่วงวันหยุดต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจะแห่กันไปตามสถานที่ท่องเที่ยวนิยมๆเช่น wholesale nba jerseys อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดอยอินทนนท์ เขาค้อ ทุ่งแสลงหลวง น้ำตกต่างๆ ชายทะเล wholesale mlb jerseys หมู่เกาะต่างๆ และสิ่งที่จะตามมาจากการท่องเที่ยวก็คงจะเป็นผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวตลอดปี sit ทั้งเรื่องขยะ wholesale jerseys มลภาวะทางเสียง ควันพิษ การทำลายธรรมชาติทั้งทางตรงทางอ้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่า ปัญหาเหล่านี้คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้นเหตุอยู่ที่พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน บางคนท่องเที่ยวอย่างมีสติมีจิตสำนึกที่ดี บางคนท่องเที่ยวแบบขาดจิตสำนึก บางคนก็ขาดความรู้ในเรื่องของธรรมชาติทำให้ทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนกับการท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการอย่างไรให้การท่องเที่ยวเกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดผลกระทบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

กลุ่มใบไม้  จึงได้เห็นความจำเป็นในการจัดโครงการรณรงค์ “โครงการรณรงค์งดให้อาหารลิง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน Glory’ 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 โดยร่วมกันกับ กลุ่มเยาวชนต้นกล้า ชมรมคนรักสัตว์ป่านครนายก  กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์งดให้อาหารลิงกังในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมตามธรรมชาติของลิงกังได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อตีแผ่ผลกระทบในด้านลบที่เกิดจากการท่องเที่ยว ซึ่งเกิดขึ้นต่อลิงกังและสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สู่สาธารณะ
 2. เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับพฤติกรรมของลิงกังและปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมลิงกังในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 3. เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชน และบุคคลทั่วไป ที่มีจิตอาสา cheap jerseys free shipping ได้มีโอกาสลงมือทำกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

รูปแบบกิจกรรม

 1. การใช้ป้ายรณรงค์ และPop Up ต่างๆ
 2. แจกแผ่นพับ cheap nba jerseys และสื่อประชาสัมพันธ์
 3. เก็บข้อมูลแบบสอบถามทัศนคตินักท่องเที่ยว
 4. อาสาสมัครแต่งกายสวมชุดสัตว์ป่า เพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
 5. จัดนิทรรศการ เรื่องผลกระทบจากการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นต่อสัตว์ป่า

องค์กรเครือข่าย

 1. กลุ่มต้นกล้า นครนายก
 2. กลุ่มรักษ์เขาใหญ่
 3. ชมรมฅนรักษ์สัตว์-ป่า จังหวัดนครนายก
 4. มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 5. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
 6. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

Comments are closed.